Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jako nedílná součást kupních smluv, uzavíraných o prodeji a koupi výrobků z vlnité, hladké a polepované lepenky vyráběných a dodávaných společností Karel Věntus - výroba obalů VENKART, jakož i rámcových kupních smluv, pokud byly mezi stranami uzavřeny; prodávající se zavazuje dodat podle schválených specifikací nebo svých vnitropodnikových norem zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.


Dodací podmínky

 1. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží odeslat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním zboží nebo předtím tehdy, kdy získá oprávnění zásilkou nakládat, jde - li o zboží přepravované.

 2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny kupujícího nebo uskladnit neodebrané zboží ve svém skladu, přičemž v tomto případě je kupující povinen hradit prodávajícímu skladné ve výši 0,5% z  ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění.

 3. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.

 4. Prodávající zaručuje termín dodání zboží jen v tom případě, že po odeslání návrhu kupní smlouvy obdrží do 3 pracovních dnů její potvrzené vyhotovení (faxem, poštou, osobně). V případě výrobků z vlnitých lepenek je nutno potvrzené vyhotovení kupní smlouvy odeslat dodavateli obratem. Potvrdí - li kupující návrh kupní smlouvy faxem, je povinen téhož dne zaslat originál též poštou.

 5. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě - stávka, výluka, válka, požár, vyšší moc apod. O těchto událostech je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.


Reklamace, odvolávání výrobků

 1. Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny při prohlídce zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 14 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, která činí 6 měsíců. V případě reklamace zjevných vad zboží, způsobených transportem, je kupující povinen doložit prodávajícímu zápis, podepsaný příslušným přepravcem, resp. řidičem, z něhož bude vyplývat specifikace zjevných vad a jejich rozsah. Nedojde - li k doručení uvedeného zápisu nejpozději současně s uplatněním práv z odpovědnosti za vady kupujícím, není prodávající povinen reklamaci uznat. Zkoušky reklamovaného zboží se provádí podle běžných norem.

 2. V případě zjištění nebezpečných (zdravotně závadných) výrobků, je prodávající povinen oznámit kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy obdržel od kupujícího informaci o výskytu takovýchto výrobků (identifikováno číslem zakázky) nebo je sám zjistil, všechny  další vyskladněné dodávky nebezpečných výrobků a místa jejich uložení.


Balení

 1. Zboží je baleno na EUR paletách nebo jiným dohodnutým způsobem. Není - li ujednáno jinak, je kupující povinen vrátit nepoškozené EUR nebo jiné vratné palety na své náklady prodávajícímu nejpozději do 2 měsíců od dodání takto baleného zboží. Nedojde - li v této lhůtě k vrácení vratných palet je prodávající oprávněn vyfakturovat jejich cenu kupujícímu se splatností 14 dní. Není - li cena EUR nebo jiných vratných palet sjednána v kupní smlouvě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu jejich pořizovací cenu. Je - li zboží dodáno na jednorázových paletách, je kupující povinen zaplatit jejich pořizovací cenu v termínu splatnosti samotného zboží.


Cenové a platební podmínky

 1. Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji ze závodu prodávajícího (EXW dle INCOTERMS 2000) bez DPH.

 2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 15 dnů od data vystavení faktury.

 3. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením kupní smlouvy pro nějž je prodávající oprávněn od této odstoupit. Taktéž je v tomto případě prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s kupujícím, od rámcové kupní smlouvy, je - li uzavřena, nebo odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se kupující dostane do prodlení se splacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem.

 4. V případě prodlení s placením kupní ceny dle faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení do 90. dne po splatnosti, úrok  z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení počínaje 91. dnem prodlení do 360. dne po splatnosti a dále 0,15% z fakturované částky za každý den prodlení počínaje 361. dnem po splatnosti do zaplacení. Byly - li poskytnuty prodávajícím kupujícímu jakékoliv slevy nebo bonusy je prodávající oprávněn,  v případě prodlení kupujícího s placením faktur delším než 90 dní, tyto slevy nebo bonusy doúčtovat kupujícímu formou fakturace. Tímto kupující ztrácí právo na slevy nebo bonusy a je povinen vyfakturovanou částku zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení faktury.


Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo a autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům a vzorkům, jakož k výkresové dokumentaci a podobným podkladům vztahujícím se k dodávanému zboží, které nebyly dodány kupujícím. Předá - li kupující prodávajícímu grafický návrh podoby budoucího zboží nebo podklady ke zhotovení takového grafického návrhu, nese veškerou odpovědnost za obsah textů, grafických vyobrazení, tvarů, apod.  Kupující je si plně vědom toho, že obsahem grafického návrhu nebo podkladů ke zhotovení grafického návrhu nesmí zasáhnout do práv třetích osob, zejména do práv k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, průmyslovým vzorům  apod.

 2. Pokud nebyly výsekové formy a nebo litografie dodány kupujícím, uhradí kupující prodávajícímu náklady na jejich zhotovení. Prodávající provede vyúčtování těchto nákladů na daňovém dokladu separátně, mimo cenu dodávaného zboží, zpravidla při první fakturaci za dodávku nového výrobku.

 3. Prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, rozuměno výsekové formy nebo litografie, bezplatně uskladňovat po dobu 2 let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady sám nevyžádá, budou po uplynutí uvedené lhůty zlikvidovány na účet prodávajícího.

 4. Vývoj a výroba prvních tří vzorků vztahujících se k dané poptávce nebo zakázce nejsou kupujícímu účtovány, pokud není písemně sjednáno jinak. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu uhradit, pokud není písemně sjednáno jinak.

 5. Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami). V případě nesplnění této povinnosti se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu škody, které mu vzniknou, např. neodpovídajícím použitím výrobků, uplatnění postihů ze strany státních orgánů, apod.
 6. Prodávající je oprávněn použít odpadový materiál vzniklý při výrobě zboží, který je označen obchodní firmou kupujícího nebo jeho logem, jím vlastněnou ochrannou známkou či jiným označením, jež má kupující právo užívat, jako pomocný balící materiál pro balení zboží jiných kupujících nebo jej předat k recyklaci.


Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány smluvními stranami.

 2. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí hmotným právem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a dalšími obecně závaznými právními přepisy ČR. K řešení sporů souvisejících s kupní smlouvou, rámcovou kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je dána pravomoc věcně a místně příslušného obecného soudu prodávajícího v České republice, který bude postupovat podle procesních předpisů platných v České republice.

 3. Pokud není v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 

Časté dotazy.

Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, neváhejte nám zavolat (+420 558 668 182 )

Objednané zboží dodáváme primárně v rozloženém stavu, pokud si zákazník nepřeje jinak.

Samozřejmě. Jsme jeden z mála dodavatelů, který umožňuje výrobu a nákup od 1 kusu.

Ano, každý zákazník má z naší strany individuální přístup, ohledně jeho představy o výsledné vizualizaci obalu. Hlavní informace pro nás jsou rozměr, barva, materiál a potisk (pokud si zákazník přeje). Poté se dolaďují ostatní detaily např. termín dodání / vyzvednutí.

Momentálně není na naší pobočce tato možnost platby možná, pouze hotově nebo skrze zálohovou fakturu

Po vytvoření každé objednávky kde si zákazník určí platbu skrze zálohovou fakturu, je nejprve pečlivě zkontrolována (množství balíků / palet). Poté je objednávka předána k fakturaci a zaslána na Váš email. (Prosíme o kontrolu složky "Spam")

Ano, pokud si zákazník přeje doručit / vyzvednout krabice složené, lze tak po předchozí domluvě.

Rozměry u produktů jsou především vnitřní, pokud není psáno jinak.

Grafický náhled tisku, který nesmí být v rastru a obsahovat více než 2 barvy. Jelikož tiskneme ručním sítotiskem, byl by pro nás tisk více barev náročný a výsledná cena pro zákazníka nepřijatelná.

Více než 20 let na trhu
Nabízíme více než 50 let zkušeností ve výrobě obalů.
Individuální přístup
Jako výrobce můžeme nabídnout větší variabilitu v nabídce obalů.
Malosériová výroba
Nabízíme výrobu obalů na míru i v malých sériích.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
×

PoptávkaPoptávka

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám
Kontaktní údaje

*Povinné pole